Αυτή η σελίδα περιγράφει τις νομικές οδηγίες οι οποίες ισχύουν για κάθε χρήστη που επισκέπτεται αυτό τον διαδικτυακό χώρο. Σε διαβούλευση με αυτή την ιστοσελίδα συμφωνείτε να σέβεστε αυτές τις οδηγίες χωρίς επιφύλαξη. Θα σας συμβουλεύαμε να διαβάζετε αυτές τις οδηγίες τακτικά, καθώς μπορεί εν καιρώ να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

1. Πνευματική ιδιοκτησία
Αυτός ο διαδικτυακός χώρος ανήκει και λειτουργείται από την RontisHellas Α.Ε.Β.Ε. Η παρουσίαση καθενός από τα υλικά, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, λογότυπων και ονομάτων τομέα, που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα που βρίσκεται στη διεύθυνση www.rontis.gr (εφεξής αναφέρεται ως “ιστοσελίδα”), προστατεύονται από τους εφαρμοσμένους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, και είναι ιδιοκτησία της RontisHellas Α.Ε.Β.Ε. ή έχουν υποβληθεί σε χορήγηση άδειας χρήσης.
Κανένα υλικό από την ιστοσελίδα δεν μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, τροποποιηθεί, αναδημοσιευθεί, παραμορφωθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί με κανέναν τρόπο, ακέραιο ή μέρος του, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από την RontisHellas Α.Ε.Β.Ε., με εξαίρεση την χρήση από τον τύπο, με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής και λοιπής ιδιοκτησίας.

2. Σύνδεσμοι σε άλλους διαδικτυακούς τόπους
Η RontisHellas Α.Ε.Β.Ε. δεν θα καλείται προ των ευθυνών της όσον αφορά τους διαδικτυακούς χώρους τρίτων στους οποίους ο χρήστης απέκτησε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της RontisHellas Α.Ε.Β.Ε.. Δεν υπάρχει δυνατός τρόπος ελέγχου του περιεχομένου των διαδικτυακών χώρων τρίτων οι οποίοι παραμένουν εντελώς ανεξάρτητοι από την RontisHellas Α.Ε.Β.Ε.. Επιπροσθέτως, η ύπαρξη συνδέσμων μεταξύ της ιστοσελίδας και διαδικτυακών χώρων τρίτων σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι η RontisHellas Α.Ε.Β.Ε. εγκρίνει το περιεχόμενο αυτών των διαδικτυακών χώρων ή την οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει με το συγκεκριμένο υλικό. Επιπλέον, είναι ευθύνη του χρήστη να λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις, ,ώστε να εμποδίζει την εγκατάσταση στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε, “προγράμματα ιών”, “προγράμματα δούρειων ίππων” και λοιπών επιβλαβών προγραμμάτων.

3. Ονομαστικές πληροφορίες και άλλες πληροφορίες
Η RontisHellas Α.Ε.Β.Ε. δεν θα αποκαλύψει σε τρίτους προσωπικές πληροφορίες οι οποίες αφορούν τον χρήστη και οι οποίες προκύπτουν από την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν με μοναδικό σκοπό την απάντηση προς τον χρήστη με τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο.
Η ιστοσελίδα δεν είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να δέχεται εμπιστευτικές πληροφορίες, τις οποίες μπορεί να υποβάλλει ο χρήστης. Σαν αποτέλεσμα, και με εξαίρεση των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, όλες οι πληροφορίες και σε οποιαδήποτε μορφή μπορεί να είναι αυτές : έγγραφα, δεδομένα, γραφικά, ερωτήματα, υποδείξεις, έννοιες, σχόλια ή άλλα – με τις οποίες ο χρήστης επικοινωνεί με την ιστοσελίδα, με κανέναν τρόπο δεν θεωρούνται εμπιστευτικά. Σαν αποτέλεσμα αυτού, το απλό γεγονός ότι ο χρήστης μεταδίδει αυτές τις πληροφορίες σε εμάς μας δίνει το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσουμε, αναπαράγουμε , μετατρέψουμε ή να τις αναμεταδώσουμε με στόχο την εξυπηρέτηση του αιτήματος του χρήστη.

4. Περιορισμοί της ευθύνης
Η RontisHellas Α.Ε.Β.Ε. καταβάλει κάθε προσπάθεια στο μέγιστο των δυνατοτήτων της ώστε να διασφαλίζει την ακρίβεια και την ενημέρωση των πληροφοριών οι οποίες μεταδίδονται μέσω της ιστοσελίδας, το περιεχόμενο της οποίας η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρ’ όλα αυτά, η RontisHellas Α.Ε.Β.Ε. δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρως την ακρίβεια, την ενημέρωση ή την πληρότητα των πληροφοριών οι οποίες είναι διαθέσιμες στη ιστοσελίδα. Σαν αποτέλεσμα, και με την εξαίρεση της άμεσης ζημίας η οποία προέρχεται από εσκεμμένο δόλο ή βαριά αμέλεια της RontisHellas Α.Ε.Β.Ε., η τελευταία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για καμιά ζημία, άμεση ή έμμεση, ανεξάρτητα από την αιτία της, την προέλευση, τη φύση ή της συνέπειες της, έστω και αν η RontisHellas Α.Ε.Β.Ε. είναι ενήμερη για την δυνατότητα πρόβλεψης τέτοιας ζημίας, είτε πρόκειται για το αποτέλεσμα (i) πρόσβασης ή μη πρόσβασης στην ιστοσελίδα, (ii) της χρήσης της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της ζημίας από προγράμματα ιών που μπορεί να εγκατασταθούν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη ή σε άλλα προϊόντα, και/ή (iii) της έμφασης που δίνεται σε κάθε πληροφορία η οποία παρέχεται άμεσα ή έμμεσα από την ιστοσελίδα.

5. Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα
Οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται και μεταδίδονται μέσω της ιστοσελίδας, μπορεί να περιέχουν έμμεσες ή άμεσες αναφορές σχετικά με τα προϊόντα, τα προγράμματα ή τις υπηρεσίες της RontisHellas Α.Ε.Β.Ε., τα οποία δεν είναι προτεινόμενα ή διαθέσιμα σε κάποιες χώρες ή περιοχές, ή τα οποία μπορεί να προσφέρονται με διαφορετικό εμπορικό σήμα και τα οποία μπορεί να υπόκεινται σε διαφορετικούς νόμους και όρους χρήσης της εκάστοτε χώρας ή περιοχής. Τέτοιες αναφορές δεν συνεπάγονται καμία πρόθεση από την πλευρά της RontisHellas Α.Ε.Β.Ε. να πωλήσει τα προϊόντα, τα προγράμματα ή τις υπηρεσίες αυτές στην εκάστοτε χώρα ή περιοχή. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε μας για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τα προϊόντα, τα προγράμματα ή τις υπηρεσίες τα οποία είναι διαθέσιμα στη χώρα / περιοχή σας. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων υπόκειται σε περιορισμούς ευρεσιτεχνίας σε χώρες στις οποίες ισχύουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

6. Πνευματικά δικαιώματα
Τα πνευματικά δικαιώματα σε αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των γραφικών, των συσκευών και του κώδικα τα οποία περιέχει και η γενικότερη “εικόνα και αίσθηση” αυτής της ιστοσελίδας, ανήκουν στη RontisHellas Α.Ε.Β.Ε. και στις θυγατρικές της (Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος) ή στους παρόχους της.

7. Λήψη λογισμικού
Ο χρήστης οφείλει να διασφαλίζει ότι οποιοδήποτε λογισμικό λαμβάνεται από την ιστοσελίδα στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή είναι κατάλληλο για χρήση στον υπολογιστή του και ότι δεν είναι μολυσμένο με ιούς.